1928

Teaches Mathematics at the Colégio Jacobina through 1960.